ALM-80704050

1 564 Kč bez DPH
1 892,44 Kč s DPH

Upřesněte výběr produktu

ks
Vynikající smáčecí vlastnosti s vynikající spolehlivostí, vhodné pro širokou škálu aplikací. Více >>

Tato slitina výrazně zvyšuje životnost pájecího hrotu. Slitina se zvýšenou pevností v tahu.

Technická data:

  • Složení: Sn-0.7Cu 0,3Ag 2,0Bi-0,035Fe
  • Tavidlo: SRS RMA NC
  • Třída tavidla: ROL1
  • Obsah tavidla: 3,5 %
  • Teplota tavení: 210-226 ° C

Signální slovo Nebezpečí

Upozornění na nebezpečí ohrožení zdraví

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Bezpečnostní pokyny

Prevence

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Reakce

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/... .

P304 + P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a

ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uskladnění

P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Kontaktujte nás!